လျှောက်လွှာအခြေအနေများ

        အဆောက်အဦတွင် အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော (အပူဓာတ်) အရောင်မှိန်မှိန်ဖန်သားပြင်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအသုံးပြုခြင်း။

玻璃结构
可见光透射比TV
太阳得热系数 SHGC
中部传热系数 K[W/m2·K]
透明
雾化
透明
雾化
6+2PLM+6
၀.၈၉
၀.၁၅
၀.၇၆
၀.၂၅
၄.၈၅
6+2PLM+6+1.14pvb+6
၀.၈၈
၀.၁၃
၀.၇၄
၀.၂၅
၄.၆၉
6+2+6中透LOW- E+12A+6
၀.၆၇
၀.၀၅
၀.၅၀
၀.၀၈
၁.၈၁
6+2+6低透LOW- E+12A+6
၀.၃၅
၀.၀၅
၀.၂၆
၀.၀၈
၁.၆၀
6+2+6低透LOW- E+12A+6+1.14PVB+6
၀.၃၄
၀.၀၅
၀.၂၅
၀.၀၈
၁.၆၀
6+2+6低透LOW- E+12Ar+6+1.14PVB+6
၀.၃၄
၀.၀၅
၀.၂၅
၀.၀၈
၁.၄၀

အဆောက်အဦများတွင် NanoSI မီးသတ်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုခြင်း။

အတန်း

L evel

_

ဆောက်

  A1.00

5+3F+ 5+3F+5

5+4F+5+4F+5

5+5F+5+5F+5

A1။ ဝ၀

5+7F+5+7F+5

5+5F+5+5F+5+5F+5

A 2 .00

5+6F+5+6F+5+6F+5

5+5F+5+5F+5+5F+5+5F+5

A 3 .00

5+8F+5+8F+5+8F+5+8F+5

5+5F+5+5F+5+5F+5+5F+5+5F+5+5F+5+5F+5

C ၁.၀၀

5+1F+3

5+2F+4

  C 1. 5 0

6+2F+6

6+3F+6

  C 2 .00

5+1F+5+1F+5

5+2F+5+2F+5

  C 3 .00

5+2F+5+2F+5

5+3F+5+3F+5


သင်္ဘောရွက်လှေတွင် NanoSI မီးခံအရည်ကို အသုံးပြုခြင်း။

အတန်း

L evel

_

လှေ

  A-60

5+3F+5+3F+5

5+4F+5+4F+5

5+5F+5+5F+5

ဖြေ -၃၀

5+5F+5

5+2F+5+2F+5

ဖြေ -၁၅

5+3F+5

A -

5+1F+3

5+2F+4

B-

5+1F+3

H 1 2 0

5+6F+5+6F+5+6F+5

5+5F+5+5F+5+5F+5+5F+5

  H-60

5+3F+5+3F+5

5+4F+5+4F+5

H-

5+1F+5+1F+5

5+2F+5+2F+5

လျှောက်လွှာအခြေအနေများ